Privacy policy - nipponwaubach

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privacy policy S.V. Nippon Waubach

Gegevens vereniging
Naam:            S.V. Nippon Waubach
Postadres:      Schoolstraat 6 6473 GE  Landgraaf
Email:            Secretaris@nipponwaubach.nl
Website:        https://nipponwaubach.nl
 
S.V. Nippon Waubach hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. S.V. Nippon Waubach houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
S.V. Nippon Waubach is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens die boven in dit document staan..
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
S.V. Nippon Waubach verwerkt persoonsgegevens over u doordat u zich via het inschrijfformulier (alleen schriftelijk) heeft lid gemaakt van onze vereniging. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
·        Voor- en achternaam
·        Geslacht
·        Geboortedatum
·        Geboorteplaats
·        Adresgegevens
·        Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
·        E-mailadres
·        (Bank)rekeningnummer
·        Naam (Post)bank

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken
Bestuurleden, trainers en/of vrijwilligers maken tijdens activiteiten en huldigingen foto’s. Het kan voorkomen dat u of uw kind op foto’s in onze mededelingenkast, op onze website,  op feedreader (voor het ontvangen van nieuws op tablets en/of smartphones) of plaatselijke weekblad(en) zijn gepubliceerd. Verder kan het voorkomen dat foto’s van u of uw kind in het jaarrapport van S.V. Nippon Waubach worden vermeld. Ook kan het zijn dat bij foto’s uw voor- en achternaam wordt vermeld. Mocht u bezwaar hiertegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar Secretaris@nipponwaubach.nl. S.V. Nippon Waubach is niet verantwoordelijk voor publicaties van foto’s en/of namen van leden die niet door bestuurleden, trainers en/of vrijwilligers zijn gemaakt en gepubliceerd.
  
Waarom wij gegevens nodig hebben
S.V. Nippon Waubach verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
·        Het inschrijven als lid
·        Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en)
·        Voor presentielijsten
·        Voor diploma’s en verenigingspaspoorten
·        U te kunnen informeren indien dit nodig is voor het uitoefenen van de sportactiviteiten

Hoe lang we gegevens bewaren
S.V. Nippon Waubach zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn van uw persoonsgegevens is zolang u actief lid bent  en  5 jaar na einde van uw lidmaatschap. (Datum uitschrijving + 5 jaar).
 
Uitwisselen en delen met anderen
Het bestuur van S.V. Nippon Waubach zijnde de voorzitter, de penningmeester en de secretaris wisselen de verwerkte persoonsgegevens onderling uitsluitend via een usb-stick uit. Deze wordt persoonlijk overhandigd. De usb-stick wordt door de bestuursleden zodanig opgeborgen dat misbruik, verlies en onbevoegde toegang niet mogelijk is.
 
S.V. Nippon Waubach deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) alleen met de trainers van S.V. Nippon Waubach voor contactmoment en presentielijsten.
 
S.V. Nippon Waubach verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan de gemeente Landgraaf indien de gemeente expliciet hierom vraagt. Gemeente Landgraaf kan persoons-gegevens opvragen ter controle van de subsidieaanvraag.  Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan de gemeente gebeurt strikt schriftelijk. Deze worden persoonlijk naar de gemeente gebracht.  Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, zoals voor commerciële doeleinden.

Website

S.V. Nippon Waubach maakt geen gebruik van cookies.  Verder kunt u onze website beveiligd bezoeken door de volgende URL te gebruiken: https:\\www.nipponwaubach.nl
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit kan echter alleen als het bewaartermijn van 5 jaar na afmelding als actief lid is overschreden of als u zich in hetzelfde jaar heeft afgemeld waarin u zich heeft aangemeld. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Secretaris@nipponwaubach.nl. S.V. Nippon Waubach zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

S.V. Nippon Waubach  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Secretaris@nipponwaubach.nl

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Mocht u het niet eens zijn met de gang van zaken omtrent het privacy beleid binnen S.V.  Nippon Waubach dan dient u dit eerst bij het bestuur kenbaar te maken. Het bestuur probeert er alles aan te doen om tot een oplossing te komen. Mocht echter blijken dat volgens u een oplossing met het bestuur niet mogelijk is dan   kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  Hun contactgegevens vindt u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu